Belföld

A Hajléktalanokért Közalapítvány a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából, mint közreműködő szervezet, pályázatot hirdet a következő tárgyban:

Hajléktalan személyek ellátását célzó, a normatív állami támogatás által nem fedezett téli programok támogatása a Közép-Magyarországi régió kivételével Magyarországon működő hajléktalan-ellátó szervezetek számára, nyílt pályázati rendszer keretében.


A pályázati felhívás címe: „Téli programok 2010.”
A pályázati felhívás kódja: 2010 – TP
A pályázati felhívás közzétételének dátuma: 2010. július 15.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 1.


1. A támogatás alapjául szolgáló jogcím:
A Nemzeti Erőforrás Minisztériummal kötött 5340-0/2010-0016SZFŐ iktatószámú támogatási szerződésnek megfelelően a Hajléktalanokért Közalapítvány a pályáztatási eljárásban, mint közreműködő szervezet vesz részt és a 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet vonatkozó szabályai szerint jár el.

A közalapítvány a támogatások összegét azt követően utalja át a nyertes szervezetek részére, miután a forrást a minisztérium a közalapítvány rendelkezésére bocsájtotta.


2. Pályázati programok:
A célok elérése érdekében a következő programokra nyújtható be pályázat (részletesen lásd a 15. pontban):

1. Közterületeken élők étkeztetése nappali melegedőben, éjjeli menedékhelyen és közterületen
2. Hajléktalan emberek egészségügyi ellátása a téli időszakban
3. Utcai szociális munka támogatása 50 ezer lélekszám alatti településeken a téli időszakban
4. Utcai szociális munka kiegészítő támogatása működési engedéllyel rendelkező szolgálatok részére

3. A támogatásra rendelkezésre álló teljes forrás összege:

81.000.000,- Ft

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
A támogatási keret nem tartalmazza a pályázat bonyolításának költségeit.


4. A támogatásban részesíthetők köre:
Pályázatot nyújthat be a hajléktalan személyek ellátásában részt vevő természetes és jogi személy. Így pályázhat minden önkormányzat, állami, önkormányzati intézmény, humán szolgáltatást végző nem állami szervezet (egyház, közalapítvány, közhasznú alapítvány, közhasznú egyesület, egyéni és társas vállalkozás, Bt., Kft), amely:
- a Nyugat-dunántúli, Közép-dunántúli, Dél-dunántúli, Dél-alföldi, Észak-alföldi, Észak-magyarországi régiókban hajléktalan ellátási feladatokat végez,
 amely vállalja, hogy nyertes pályázat esetén eleget tesz a támogatási szerződésben előírt kötelezettségeknek.

5. A pályázat benyújtásának feltételei:
A támogatás időszaka pályázati programonként eltérő, a pályázati programok részletes ismertetésénél található.

Egy pályázatban kizárólag egy pályázati programra igényelhető támogatás.

A program költségének tervezésekor A TÁMOGATÁSI ÖSSZEGET 1.000 FT-RA KEREKÍTVE KELL MEGHATÁROZNI.

ÁFA visszaigénylési joggal rendelkező szervezetek esetében a támogatási összeg nem tartalmazhatja a visszaigényelhető ÁFA összegét.

Az elbírálás során előnyben részesülnek azon szervezetek, melyek feladatukat a településen működő többi hajléktalanellátó szervezettel egyeztetett módon végzik. A feladatmegosztást részletesen rögzítő együttműködési megállapodás másolata MELLÉKLETKÉNT CSATOLANDÓ.

A pályázati programokban önerő biztosítása nem szükséges, a bírálat során azonban előnyt élveznek azok a programok, amelyekben a pályázó szervezet önerőt biztosít. Az önerő elsősorban készpénzt jelent, de ingatlanban és más természeti formában is megjeleníthető.6. A pályázat benyújtásának módja, határideje:

A pályázatot
2010. szeptember 1-ig

kell benyújtani, postai és elektronikus formában egyaránt a következő módon:

- a PÁLYÁZATI ADATLAPOT és a PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ ÖSSZES MELLÉKLETET 1 eredeti és 1 – az eredetivel mindenben megegyező - másolati példányban (azaz összesen 2 példányban), tértivevényes postai küldeményként kell benyújtani a következő címre:
Hajléktalanokért Közalapítvány 1380 Budapest, Pf. 1155.

A borítékon kérjük jelöljék a pályázati felhívás kódját: 2010–TP

- a PÁLYÁZATI ADATLAPOT, valamint az elektronikusan csatolható mellékleteket a jelzett határidőig elektronikus úton (e-mailen, doc, odt vagy pdf fájlformátumban) is el kell juttatni a következő címre:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Az e-mail tárgyában kérjük jelöljék a pályázati felhívás kódját: 2010–TP

Kérjük, hogy amennyiben több pályázatot nyújtanak be, azokat külön e-mailekben küldjék meg, illetve egy pályázat összetartozó dokumentumait (adatlap, mellékletek) egy e-mailen belül csatolják!

A benyújtás időpontja a postára adás időpontját jelenti. A postára adás időpontját a postai dátumbélyegző igazolja. A határidő után postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A benyújtási határidő csak a kuratórium határozatával módosítható.

A pályázat eredeti és másolati példányának formailag és tartalmilag mindenben megegyezőnek kell lennie, a két példányt egyenként összefűzve (összekapcsolva), egy postai küldeményként kell megküldeni. Az eredeti példányt a pályázó hivatalos képviselőjének aláírásával, bélyegzőjével kell hitelesíteni, és nagy „E” betűvel jelölni.

A pályázati adatlapot és mellékleteit elektronikusan kell kitölteni, Times New Roman betűtípussal, 12 pontos betűmérettel, szimpla sorközzel. Az adatlap formátumát megváltoztatni nem lehet. A pályázat csak jelen felhívás mellékleteként közreadott adatlapon adható be.

A postán és az elektronikusan beérkezett pályázati adatlap tartalmi eltérése a pályázatból való kizárást vonja maga után.

Hiánypótlás: A hiánypótlásra a Közalapítványi Iroda szólítja föl a pályázót a pályázat beérkezésétől számított 15 munkanapon belül. Hiánypótlásra csak az 1.-8. sz. mellékletek esetében, a hiánypótlásra történő felszólítást követő 8 munkanapon belül van egyszeri lehetőség.

Pályázati regisztrációs díj nincs.


7. A pályázati dokumentáció, hozzáférésének helye, módja:
A pályázati felhívás, a pályázati adatlap és mellékletei, valamint a támogatási szerződés mintája együtt képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A teljes dokumentáció letölthető a Hajléktalanokért Közalapítvány honlapjáról:

www.hajlektalanokert.hu


8. A pályázat elbírálásának módja, eljárási rendje, határideje:
A Közalapítvány a beérkezett pályázatok elbírálását a pártatlanság, az esélyegyenlőség, és a szakmai nyilvánosság követelményeit betartva bonyolítja. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű támogatás igénybevételére.

A pályázatok szakmai értékelését külön felkérésre, szakértői csoport végzi. A pályázatok elbírálását, a döntési javaslat elkészítését 7 fős Pályázati Tanácsadó Testület végzi.

A bírálat és a támogatások megítélése a közalapítvány Támogatási Szabályzata, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal kötött 5340-0/2010-0016SZFŐ iktatószámú szerződés alapján zajlik.

Amennyiben a támogatási igény meghaladja az előirányzati keretet, a Pályázati Tanácsadó Testület dönt arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat - valamennyi pályázatra nézve azonos módon - versenyezteti, rangsorolja, az elbírálást felfüggeszti és kiegészítő adatszolgáltatást rendel el, javaslatot tesz a programok közötti forrásátcsoportosításra, vagy arányos teljesítéssel csökkenti a támogatás mértékét.

A bírálat és a támogatások megítélésének folyamata:
- A Közalapítványi Iroda a szükséges hiánypótlások után előkészíti a pályázatokat a szakértői csoport részére (10 nap).
- A szakértői csoport elvégzi a pályázatok értékelését, majd a szakértői vélemények alapján a Pályázati Tanácsadó Testület meghozza döntési javaslatát (30 nap).
- A Pályázati Tanácsadó Testület döntési javaslatát a kuratórium felterjeszti a kötelezettségvállalónak (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) a támogatási szerződések megkötésére felhatalmazó engedélyező okirat kiállítása céljából (10 nap).
- A kötelezettségvállaló dönt a Pályázati Tanácsadó Testület javaslatáról (10 nap), az engedélyező okiratot megküldi a közalapítványnak (5 nap).
- Az engedélyező okirat kézhezvételét követő 15 napon belül a közalapítvány írásban értesíti a pályázókat a pályázatok elbírálásának eredményéről, elutasítás esetén a döntés indoklásával. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Támogatás esetén, a támogatásról szóló értesítés tartalmazza a támogatási szerződést is, melynek megkötésére az abban rögzített módon kerül sor.
- A közalapítvány támogatási szerződést köt a nyertes pályázókkal, illetve értesíti a pályázókat pályázatuk elutasításáról (30 napon belül).
- A támogatás átutalása a nyertes szervezetek részére: a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül. A közalapítvány fenntartja magának a jogot, hogy ettől a határidőtől eltérjen, amennyiben a forrást a minisztérium későbbi időpontban bocsájtja a közalapítvány rendelkezésére.
- A közalapítvány fenntartja magának a jogot, hogy egyes programok esetében a támogatás összegét két részletben folyósítsa, melyet a támogatási szerződésben szabályoz.

A támogatásban részesített pályázók listája a Hajléktalanokért Közalapítvány www.hajlektalanokert.hu honlapján közzétételre kerül az engedélyező okirat kézhezvételét követő 30 napon belül.

A támogatott program következő adatai nyilvánosságra hozhatók:
- a támogatott szervezet neve,
- a támogatás tárgya,
- a megvalósítás helye,
- a támogatási összeg.


9. Az elbírálás szempontjai:
Jelen kiírás tartalmi és formai követelményeinek vizsgálata.

Formai követelmények:
- a pályázat határidőre történő benyújtása,
- a pályázati adatlap használata és hiánytalan kitöltése,
- a kötelezően megjelölt mellékletek benyújtása,
- előírt példányszám és elektronikus példány benyújtása,
- felszólításra hiánypótlások benyújtása.

Figyelem! Hiánypótlásra csak az 1.-8. sz. mellékletek esetében, a hiánypótlásra történő felszólítást követő 8 munkanapon belül van egyszeri lehetőség.

Tartalmi követelmények:
- a szakmai program feleljen meg a pályázatban megjelölt program célkitűzéseinek és a kiírás feltételeinek,
- a pályázati program indokoltsága, szakmai tartalma kellőképpen kidolgozott és részletezett legyen, összhangban álljon a szakmai jogszabályok követelményeivel és az ellátottak igényeivel,
- a megvalósítás költségigénye, ütemezése reális és összehangolt, a pénzügyi feltételei alátámasztottak legyenek,
- a költségvetés részletesen tartalmazza a költségek meghatározásának módját,
- a program bemutatása tartalmazza azt, hogy a program megvalósításához milyen humánerőforrás szükséges, a program megvalósításával járó feladatok hogyan kapcsolódnak a munkatársak munkaköréhez, a program megvalósítása jár-e többletfeladattal,
- amennyiben a költségvetés bérköltséget tartalmaz, részletesen be kell mutatni, hogy mely feladatok elvégzéséért milyen díjazás jár,
- a megvalósító intézmény működési költségei, közüzemi díjai közül a program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó kiadások támogathatók abban az esetben, ha ezek a pályázati programok részletes feltételeinél a támogatható költségek között szerepelnek.


10. A pályázatból kizáró okok:
- a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban felsorolt feltételeknek,
- a pályázat határidőn túli beadása,
- nem a megfelelő adatlap használata,
- a postán megküldött és az elektronikusan megküldött pályázati adatlap jelentős tartalmi eltérése,
- a pályázati adatlap hiányos kitöltése,
- hiánypótlások elmulasztása,
- a pályázó hamis adatokat közölt a szervezetre, programra vonatkozóan,
- a pályázó szervezetnek 60 napon túl fennálló köztartozása van,
- a pályázó szervezet az elmúlt 2 évben a Hajléktalanokért Közalapítvány által támogatott pályázati programok megvalósítása során engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól, vagy nem tett eleget elszámolási kötelezettségének.


11. A támogatás igénybevételének feltételei:
A támogatás célirányos felhasználása érdekében a Közalapítvány támogatási szerződést köt a kedvezményezett pályázóval. A támogatás igénybevételének feltétele a pályázati kiírás mellékletét képező támogatási szerződés tartalmának elfogadása, mely a program végrehajtására, a támogatási összeg folyósítására, valamint a beszámolási és tájékoztatási kötelezettségre és annak ellenőrzésére utaló információkat is tartalmazza. A Közalapítvány a program megvalósítását a szerződésben rögzített módon ellenőrzi.


12. A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:

1. sz. melléklet: Alapító Okirat vagy azzal egyenértékű okirat másolata
2. sz. melléklet: Bírósági cégkivonat (nem önkormányzati intézmények esetén)
3. sz. melléklet: A megvalósító intézmény működési engedélyéről szóló határozat másolata
4. sz. melléklet: ÁFA-nyilatkozat
5. sz. melléklet: Nyilatkozat köztartozásról
6. sz. melléklet: Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
7. sz. melléklet: Közzétételi kérelem (csak a fenti törvény szerinti érintettség esetén kell kitölteni)
8. sz. melléklet: Saját forrás esetén annak meglétét igazoló dokumentum (az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 113. § (3) bekezdésének megfelelően)
9. sz. melléklet: Beruházás, felújítás, eszközbeszerzés esetén részletes (tételes) árajánlat
10. sz. melléklet: Az egyes programpontoknál megjelölt további kötelező mellékletek
11. sz. melléklet: Egyéb mellékletek
13. Pályázati tanácsadás és információs napok:
A pályázati felhívásról információ, valamint pályázati tanácsadás munkaidőben kérhető a Hajléktalanokért Közalapítvány munkatársaitól:
Varga Dóra, Szabó Andrea 1/261-77-04
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A pályázati felhívásról információs napot tart a közalapítvány az alábbi időpontokban:

2010. július 29. (csütörtök) 12.00 órától
2010. augusztus 23. (hétfő) 12.00 órától

Az információs nap helyszíne: Hajléktalanokért Közalapítvány, Budapest, VI. Szobi u. 3. II. emelet nagyterme

Az információs napon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges az 1/261-77-04-es telefonszámon vagy a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen a résztvevő nevének és a pályázó intézmény megnevezésének feltüntetésével. A bejelentkezéssel egyidejűleg előzetesen megküldhetők a pályázati felhívással kapcsolatos kérdések is.

14. Jogorvoslati lehetőségek
A pályázati eljárással és a támogatási döntéssel kapcsolatos észrevétel és kifogás benyújtásának rendjét a 6/2010. (III. 12.) SzMM rendelet tartalmazza.


15. A pályázati programok részletes feltételei:

1. Közterületeken élők étkeztetése nappali melegedőben, éjjeli menedékhelyen és közterületen
Pályázat nyújtható be dokumentáltan közterületen vagy éjjeli menedékhelyen alvó, minimális kiegészítő étkezésre szoruló hajléktalan emberek napi egyszeri étkeztetésének biztosítására a nappali melegedőkben, éjjeli menedékhelyeken vagy közterületen, a 2010. november 1. és 2011. március 31. közötti időszakban.

Kizárólag közterületen élők (ide értve a nappali melegedő és az éjjeli menedékhely ellátottjait is) étkeztetése támogatható.

Támogatás igényelhető a következő költségekre:
- Kizárólag élelmiszer költségek támogathatók (meleg vagy hideg élelmiszer, készétel, élelmiszer alapanyag). Az igényelhető támogatás összege maximum: 120 Ft/fő/nap.

Nem támogathatók a következő költségek:
- Az étkeztetéshez szükséges eszközök, gépjármű működtetése, valamint az étkeztetés személyi költségei a pályázatban nem támogathatók.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat (ld. még a felhívás 9. pontját):
- A pályázó intézmény étkeztetéssel kapcsolatos korábbi tapasztalatai;
- Az étkeztetés helyszínének, időbeli ütemezésének bemutatása;
- A program személyi és tárgyi feltételeinek bemutatása;
- Az étkeztetés célcsoportjának, és az igénybevétel feltételeinek bemutatása, a célcsoport elérésének módja;
- Az étkeztetés tervezett adagszámának indoklása ellátotti statisztika bemutatásával;
- Az étkeztetés jellegének bemutatása (hideg vagy meleg élelmiszer stb.);
- Amennyiben a pályázó közterületen kívánja az étkeztetést biztosítani, a pályázatban meg kell indokolni, hogy a szolgáltatás miért nem nyújtható a hajléktalanellátó intézmény területén belül.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok (az 1-9. sz. mellékletek mellett):
- Azon településeken, ahol több hajléktalanellátó szervezet is végez étkeztetést, a szervezetek közötti, az étkeztetés területi és időbeli összehangolásáról szóló együttműködési megállapodás mellékletként csatolandó. A megállapodásnak tartalmazni kell a következőket: minden aláíró szervezet által a tervezett étkeztetés helyszíne, időpontja (a hét mely napjai, mely napszakban), a tervezett adagszám, valamint az étkeztetés célcsoportja.

Figyelem! Amennyiben a pályázó szervezet egy településen belül több intézményében is étkeztetést kíván biztosítani, az étkeztetési programokat külön-külön pályázatokban kell benyújtani.

Támogatási időszak: 2010. november 1. – 2011. március 31.
Igényelhető támogatás maximum: 120 Ft/fő/nap
A közalapítvány által támogatható napi kapacitás: országosan legfeljebb 2.000 adag/nap.

2. Hajléktalan emberek egészségügyi ellátása a téli időszakban
Pályázat nyújtható be hajléktalan személyek egészségének megőrzésére, az egészségkárosodás megelőzésére, csökkentésére a 2010. november 1. és 2011. április 30. közötti időszakban.

Pályázható programok különösen:
- Betegszoba, lábadozó szoba működtetése;
- Gyógyszer, kötszer, vitamin, gyógyászati segédeszközök biztosítása hajléktalan emberek részére;
- Orvosi és ápolási ellátás biztosítása hajléktalan emberek részére;
- Egyéb, az egészség megőrzését szolgáló programok.

Támogatás igényelhető a következő költségekre:
- Betegszoba, lábadozó szoba működtetésének költségei: közüzemi díjak, személyi költségek, étkeztetés, tisztító-és fertőtlenítőszerek, textília, egyéb eszközök;
- Gyógyszer, kötszer, vitamin, ápoláshoz szükséges eszközök, gyógyászati segédeszközök;
- Személyi költségek;
- Étkeztetési költségeket kizárólag a betegszoba, lábadozó szoba ellátás programjai tartalmazhatnak.

Nem támogathatók a következő költségek:
- Nem nyújtható be olyan feladatellátásra pályázat, mely OEP finanszírozásban részesül (háziorvosi rendelők, 24 órás egészségügyi centrumok egészségügyi szolgáltatásai).

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat (ld. még a felhívás 9. pontját):
- A program korábbi előzményei ellátotti statisztika és a szakmai tapasztalatok bemutatásával;
- A célcsoport és a szükségletek bemutatása, a célcsoport elérésének módja;
- A program személyi és tárgyi feltételeinek bemutatása;
- Személyi költségek esetén a programban dolgozók feladatainak, munkaidejének bemutatása;
- Az intézmény munkatársainak bevonása esetén annak kifejtése, hogy a program megvalósításával járó feladatok hogyan kapcsolódnak a munkatársak munkaköréhez, a program megvalósítása jár-e többletfeladattal;
- Gyógyszer, kötszer, ápoláshoz szükséges eszközök, gyógyászati segédeszközök esetén a pályázott mennyiség alátámasztása.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok (az 1-9. sz. mellékletek mellett):
- Személyi jellegű kifizetések (ide értve a szolgáltatási díjakat is) esetén a programba bevont szakemberek végzettségét, tapasztalatait igazoló okirat (végzettség igazolása és/vagy önéletrajz);
- Gyógyászati segédeszközök beszerzése esetén árajánlat.

Támogatási időszak: 2010. november 1. - 2011. április 30.
Igényelhető támogatás maximum: lábadozó és betegszobák esetében 1.000 Ft/férőhely/nap, egyéb programoknál: 1.000.000 Ft.


3. Utcai szociális munka támogatása 50 ezer lélekszám alatti településeken a téli időszakban
Pályázat nyújtható be a hajléktalanellátás területén utcai szociális munkát végző szervezetek működési (személyi és dologi) költségeinek támogatására azon intézményekben, melyek utcai szociális munkára működési engedéllyel nem rendelkeznek.

A pályázati programokat úgy kell megtervezni, hogy a szociális munkások a terepen végzett munka során párban dolgozzanak. A pár tagjai közül az egyik szociális munkásnak felsőfokú szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie.

Támogatás igényelhető a következő költségekre:
- Az utcai munka személyi költségei;
- Gépjármű működtetése;
- A közterületen élők ellátásához szükséges, az életveszély elhárításához kapcsolódó eszközök (takaró, hálózsák, fólia, cipő, ruházat stb.);
- Közterületen élők részére átadott használati eszközök (tisztálkodási, egészségügyi eszközök, gyógyszer, kötszer stb.);
- Egyéb működési költségek (telefonköltség, irodaszerek stb.).

Nem támogathatók a következő költségek:
- Étkeztetés költsége a programpontban nem támogatható.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- A településen működő, hajléktalan embereket segítő szolgáltatások bemutatása;
- A pályázó intézmény utcai szociális munkára vonatkozó korábbi tapasztalatai;
- A célcsoport bemutatása: a településen közterületen élők számának, jellemzőinek, tartózkodási helyeinek bemutatása;
- A szükségletek bemutatása: a hajléktalan emberek számára a településen elérhető szolgáltatások bemutatása, valamint annak kifejtése, hogy a közterületen élők ezeket igénybe veszik-e;
- Az utcai munka tervezett térbeli és időbeli ütemezése;
- A program szakmai tartalma, a nyújtandó szolgáltatások bemutatása;
- Személyi költségek esetén a programban dolgozók feladatainak, munkaidejének bemutatása;
- Az intézmény munkatársainak bevonása esetén annak kifejtése, hogy a program megvalósításával járó feladatok hogyan kapcsolódnak a munkatársak munkaköréhez, a program megvalósítása jár-e többletfeladattal.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok (az 1-9. sz. mellékletek mellett):
 A terület szerint illetékes diszpécserszolgálattal való együttműködésről szóló, mindkét fél által aláírt együttműködési megállapodást.

Támogatási időszak: 2010. november 1. - 2011. április 30.
Igényelhető támogatás maximum: 800.000 Ft


4. Utcai szociális munka kiegészítő támogatása működési engedéllyel rendelkező szolgálatok részére
Pályázatot nyújthatnak be hajléktalanellátás területén legalább 2 éves tapasztalattal, utcai szociális munkára 2010-ben érvényes működési engedéllyel rendelkező szervezetek az állami normatívát kiegészítő működési támogatásra, valamint egyes kiegészítő feladatok vállalására.

Pályázat nyújtható be az alábbiakra:
a) Utcai szolgálatok működésének kiegészítő támogatása
b) Megyei hatáskörű krízisautó működtetése
c) Utcai szociális munka szolgálatok hétvégi működésének támogatása a téli időszakban

Egy utcai szolgálat a programpontban egy pályázatot adhat be. A pályázatban a fentiekből több feladat is vállalható. Több feladat vállalása esetén a pályázatot úgy kell kidolgozni, hogy az utcai szolgálat különféle feladatainak megvalósítása a szakmai programban egyidejűleg látható legyen, azaz a törvényekben rögzített működési előírások szerinti és az azt meghaladóan vállalt – hétvégi működési, és megyei hatáskörű krízisautó – feladatokat együtt kell tervezni a támogatási időszakban.

A pályázatban az állami normatív támogatásból (ide értve az egyházi kiegészítő támogatást is, amennyiben a pályázó intézmény jogosult rá), illetve egyéb rendelkezésre álló forrásokból nem finanszírozható kiadásokra igényelhető forrás. A pályázati adatlap 5.2. pontjában ezért be kell mutatni a 2010. évre vonatkozó állami normatív támogatás, egyházi kiegészítő támogatás, valamint egyéb rendelkezésre álló források felhasználását a 2010. évre vonatkozóan.
Az egyes feladatok részletezése, szakmai tartalma:

a) Utcai szolgálatok működésének kiegészítő támogatása
Pályázat nyújtható be utcai szociális munkára 2010-ben érvényes működési engedéllyel rendelkező szervezetek működésének kiegészítő támogatására a 2010. november 1. és 2011. április 30. közötti időszakban. A program a normatív állami támogatás kiegészítését szolgálja annak érdekében, hogy a szakmailag indokolt feladatok megvalósítása, és a téli időszakban az ellátási igény növekedésével felmerülő többletköltségek finanszírozhatóak legyenek.

Igényelhető támogatás utcai szolgálatok működésének kiegészítő támogatására maximum 300.000 Ft.

b) Megyei hatáskörű krízisautó működtetése
Pályázat nyújtható be 2010. november 1. és 2011. március 31. közötti időszakban (5 hónap) a hajléktalan személyek utcai ellátását megyei hatáskörrel végző krízisautók működési költségeinek támogatására.

Pályázatot nyújthatnak be azon intézmények, melyek utcai ellátásra, illetve hajléktalan személy szállítására alkalmas gépkocsit tudnak biztosítani a krízisautó szolgáltatáshoz. A gépkocsinak a támogatási időszak alatt folyamatosan a krízisautó ellátási időszakában rendelkezésre kell állnia a szolgáltatás számára.

A hajléktalan személyek ellátását segítő megyei hatáskörű krízisautó szolgáltatást az alábbi feltételek teljesítésével kell működtetni:
A megyei hatáskörű krízisautó ellátási területe a krízisautó utcai szociális szolgálata telephelye szerinti megye teljes területe.
A krízisautó szolgáltatás ellátási időszaka a november 1. és március 31. közötti időszak. A krízisautónak minden hétköznap 18.00 - 08.00 óráig, valamint hétvégéken és ünnepnapokon 24 órában kell biztosítani a szolgáltatást.
A krízisautó szolgáltatást legalább 2 szociális munkás biztosítja, akik közül az egyiküknek legalább 2 éves tapasztalattal rendelkeznie kell az utcai szociális munka terén.
A krízisautók felszereltsége biztosítja a kritikus helyzetben lévő rászoruló szállítását és veszélyeztető körülmények elhárításához szükséges eszközöket; gondoskodni kell a szállított ember biztonságos elhelyezéséről az autóban, a gépkocsi fertőtleníthetőségéről, csereruházat biztosításáról, alapvető gyógyszerekről, kötszerekről, elsősegély jellegű élelmiszerről és meleg teáról, takarókról, valamint – lehetőség szerint – műanyag fóliáról és polifoamról.

A krízisautó a hajléktalanellátás regionális diszpécserszolgálatával szorosan együttműködve végzi feladatát. A diszpécserszolgálat a hozzá befutó lakossági, intézményi jelzések alapján keresi meg a krízisautó szolgálatot. Az adekvát és hatékony krízisellátás érdekében a diszpécserszolgálat a hozzá beérkező információk legpontosabb átadásával jelzi a problémát és egyezteti a szükséges és lehetséges teendőket a krízisautó szolgálat.
A speciális utcai szolgáltatást minden esetben nyújtani kell, azaz az autónak a helyszínre kell vonulnia, ha a helyi ellátórendszer szereplői - önkormányzat, civil ellátók, mentőszolgálat, rendőrség - akadályoztatva vannak, vagy ellátást nyújtó intézmény hiányában nem tudják megszervezni a krízishelyzetben lévő személyről való gondoskodást, és:
• a kliens a szolgálat számára ismeretlen és a jelzések alapján krízishelyzete valószínűsíthető (átázott, hiányos ruházat, legyengültség, szükséges egészségügyi ellátás elutasítása, mozgáskorlátozottság, kihűlés veszélye, stb.), illetve
• a diszpécserszolgálat krízishelyzetet jelez vagy a krízishelyzet valószínűsíthető.

A krízisautónak a bejelentéstől számított 1 órán belül a helyszínre kell érkeznie. Ha előre láthatóan 1 órán belül a szolgáltatás nem tud a helyszínre érkezni, a lehetséges helyi segítségnyújtást a diszpécserszolgálat szervezi meg.

A krízisautónak az alábbi szolgáltatásokat kell nyújtania:
• intézkedések megtétele az életet, testi épséget veszélyeztető krízishelyzet kezelésére,
• elsősegély jellegű élelmiszer, ruházat, takaró, gyógyszer felajánlása,
• szükség estén hajléktalanellátó intézménybe szállítás,
• szükség estén más szociális, egészségügyi intézménybe szállítás.
A krízisfeladat kezeléséről, megoldásáról, az esetlegesen felmerülő problémákról dokumentációt kell készíteni. A megtett intézkedésekről minden esetben, közvetlenül az intézkedések megtételét követően tájékoztatni kell diszpécserszolgálatot. A szolgáltatás működtetéséről és az egyes esetekről a diszpécserszolgálatnak és az utcai szociális szolgálatnak rendszeres konzultációkat kell tartania.

A gépkocsi működtetéséről menetlevelet kell vezetni.

A krízisautót működtető nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a krízisautó működésével kapcsolatban a támogatási szerződés mellékletét képező adatlapon elektronikus úton minden hónapban adatokat szolgáltat a közalapítvány felé.

Nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötésének feltétele a programra vonatkozó, a regionális diszpécserszolgálattal kötött együttműködési megállapodás megkötése.

A közalapítvány megyénként csak egy krízisautó működését támogatja.

Igényelhető támogatás megyei hatáskörű krízisautó működtetésére maximum 600.000 Ft.

c) Utcai szociális munka szolgálatok hétvégi működésének támogatása a téli időszakban
Pályázat nyújtható be 2010. november 1. és 2011. április 30. közötti időszakban az utcai szolgálat hétvégi támogatására.

A pályázónak vállalni kell a területileg illetékes regionális diszpécserszolgálattal való együttműködést, és elérhetőséget kell biztosítani a diszpécserszolgálat részére a program ideje alatt. Nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötésének feltétele a programra vonatkozó, a regionális diszpécserszolgálattal kötött együttműködési megállapodás megkötése.

Amennyiben a településen más utcai szolgálat is működik, az utcai szolgálatok működésének összehangolásáról (helyszínek, működési idő) is együttműködési megállapodást szükséges csatolni!

Igényelhető támogatás utcai szociális munka szolgálatok hétvégi működésére maximum 800.000 Ft.

Támogatás igényelhető a következő költségekre:
- Személyi költségek: kizárólag az utcai gondozó szolgálat munkatársainak személyi alapbérét meghaladó bérköltségek: készenléti díj, túlóra, műszakpótlék stb., (bérköltségként, megbízási díjként, valamint vállalkozói díjként is elszámolható), valamint egyéb, béren kívüli juttatások;
- Gépkocsi működtetése: üzemanyag és gépkocsi fenntartási költségek (pl. szervizköltség, biztosítás díja az adott időszakra arányosítva stb.);
- A közterületen élők ellátásához szükséges, közterületen élők részére átadott eszközök (takaró, ruházat, gyógyszer stb.);
- Egyéb kapcsolódó működési kiadások (pl. gépkocsi felszerelése, felkészítése a feladatra, adminisztrációs, kommunikációs költségek, a feladatellátáshoz kapcsolódó kisértékű eszközök, stb.).

Nem támogathatók a következő költségek:
- Étkeztetés költsége a programpontban nem támogatható.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat (ld. még a felhívás 9. pontját):
- Az utcai szolgálat pontos ellátási területének meghatározása, ellátási helyszínek bemutatása;
- Az utcai szolgálat tárgyi és személyi feltételeinek bemutatása;
- Az utcai szolgálat működési időtartamának pontos meghatározása (közterületen töltött napok száma egy héten és órák száma 1 napon, közterületen kívüli szolgáltatási idő);
- Az utcai szolgálat szakmai tevékenységének és eredményeinek bemutatása;
- Az ellátotti kör bemutatása, statisztikai adatokkal, szolgáltatási adatokkal alátámasztva a 2009-10. első félévre vonatkozóan;
- A dokumentáció és a nyilvántartás bemutatása;
- Az utcai szolgálat és a településen működő más szociális és egyéb intézmények közötti együttműködés bemutatása;
- Az utcai szolgálat és a regionális diszpécserszolgálat együttműködésének bemutatása;
- A 2010. évre vonatkozó állami normatív támogatás, egyházi kiegészítő támogatás, valamint egyéb rendelkezésre álló források felhasználásának bemutatása a pályázati adatlap 5.2. pontjában.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok (az 1-9. sz. mellékletek mellett):
- Az utcai szolgálat és a regionális diszpécserszolgálat között kötött együttműködési megállapodás;
- Megyei hatáskörű krízisautó működtetése és utcai szociális munka szolgálatok hétvégi működésének támogatása esetén: a regionális diszpécserszolgálattal kötött, a konkrét programra vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat;
- A programot megvalósító munkatársak végzettségét igazoló okiratok, valamint a szakmai tapasztalatokat bemutató önéletrajzok másolata.


Támogatási időszak: megyei hatáskörű krízisautó működtetése esetében 2010. november 1. - 2011. március 31., egyéb esetekben 2010. november 1. - 2011. április 30.
Igényelhető támogatás maximum: a) pont esetében 300.000 Ft
b) pont esetében 600.000 Ft
c) pont esetében 800.000 Ft

Amennyiben a pályázat több alpont megvalósításáról szól, a jelzett maximális támogatások összege összeadódik (pl. megyei krízisautó ellátás és hétvégi működés esetén legfeljebb 1.400.000 Ft, mindhárom feladat megvalósítása esetén legfeljebb 1.700.000 Ft pályázható).

 
Budapest, 2010. július 15.
Lőrincz Norbert
a Kuratórium Elnöke

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com