Belföld

Budapest Főváros Közgyűlése

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.01.01. - 2020.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Dózsa Görgy út 152.A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért; irányítja, összehangolja az intézmény működését, ellenőrzi a közvetlen felügyelete alá tartozó vezető beosztású dolgozók munkáját; ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény belső szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását. A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízás várhatóan 2016. 01. 01. napjától 2020. 12. 31. napjáig terjedő, határozott időre szól, a megbízással egyidejűleg az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 7. pontjában intézményvezetőre meghatározott képzettségnek megfelelő munkakörbe történő kinevezéssel. A kinevezésben 4 hónap próbaidő kikötésére kerül sor. Szociális szakvizsga hiányában, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. §-a értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízást követő két éven belül, 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet szerinti szociális szakvizsgát kell tenni.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 7. pontjában intézményvezetőre meghatározott képzettségek valamelyike és a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti szakmai gyakrolat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,


§         A Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn

§         Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

§         A magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalklamzott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


§         nagy létszámú - 200 fő dolgozói létszámot meghaladó - szervezetek irányításában szerzett szakmai tapasztalat,

§         vezetői gyakorlat,

§         szociális szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

§         kiváló szintű döntési képesség,

§         kiemelkedő kommunikációs és tárgylóképesség,

§         szakma iránti elkötelezettség,

§         stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai életrajz,

§         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program (Kjt. 20/A. § (5) bekezdés a) pont),

§         a végzettséget igazoló okiratok másolata (közjegyző vagy a munkáltató által hitelesített másolat, vagy az okiratok a pályázat benyújtásakor eredetben való bemutatása),

§         legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat igazolása,

§         három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

§         az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat,

§         nyilatkozat arról, hogy az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti,

§         a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

§         a közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidejének elfogadására vonatkozó nyilatkozat,

§         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.


A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 12.

A pályázatok benyújtásának módja:


§         Személyesen: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály, Budapest, 1052 Budapest, Városház u. 9-11. III. 441.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés dönt az intézményvezető személyét illetően. A pályázók a döntését követően írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


  • Budapest Főváros Önkormányzatának honlapja, és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában - 2015. június 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház u. 9-11., III. emelet 441-es szoba) személyesen vagy megbízott útján, munkanapokon 9.00-14.00 óra között. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat intézményvezetői álláshely betöltésére." A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázattal kapcsolatos további információt ad: Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Egészségügyi Osztály: 061-327-1190 Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály: 061-999-8288

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Időjárás Budapest
Int.ker.TESZT

intker.terk.TESZT

Komment

Pályázatfigyelő

 

www.pafi.hu

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com